Preguntas frecuentes CPM - FAQs

A continuación preséntanse as preguntas recibidas ata o momento:
       
    1. Que prazos plantexa Innova Microlab para a definición e presentación de propostas?
O prazo para a presentación de propostas de solución finalizará o 30 de xullo de 2021 ás 14:00.

    2. Cales son as datas previstas para a publicación da licitación?
Finalizada a CPM, espérase publicar a licitación ao longo do cuarto trimestre de 2021, esperando adxudicar os contratos no primeiro trimestre de 2022. En todo caso estes son prazos estimativos aproximados suxeitos a alteracións.
Poderán seguir o avance do proxecto tanto a través da páxina web como das redes sociais do proxecto.
    Enlace web: https://innovamicrolab.sergas.gal/
    Twitter: @InnovaMicrolab
    Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/innova-microlab 
 
    3. Pódese participar en varias propostas á vez?
Si. É posible presentar diferentes propostas para un mesmo reto, para o que é importante que indiquedes un acrónimo diferente para cada envío que queredes que se interprete como unha proposta diferente e non unha nova versión da mesma proposta. No caso de presentar diferentes versións da mesma proposta só será válida a última versión remitida.
Do mesmo xeito, podedes participar en ambos os retos ou só un deles.

    4. É posible presentar unha proposta en colaboración con outra entidade?
É posible tanto presentar propostas de maneira individual como de maneira conxunta con outras entidades. Neste último caso deberedes facilitar unha soa persoa de contacto que represente a todos os participantes.

    5. Que tipo de empresas poden participar na Consulta Preliminar ao Mercado do proxecto de Compra Pública de Innovación Innova Microlab? Pode, por exemplo, unha spin off de recente creación participar no proceso de Consulta Preliminar ao Mercado?
É un proceso aberto a todas as entidades.
Anímase a participar a todas aquelas empresas que poidan interesadas e teñan unha posible solución aos retos expostos.
Un dos obxectivos da CPM é coñecer a estado da arte da tecnoloxía dispoñible, polo que o interese na participación empresarial é moi elevado, independentemente da etapa de desenvolvemento na que se atope dita empresa, a súa facturación ou a súa antigüidade.

    6. Onde se poden atopar os anexos para cubrir por parte das entidades interesadas en participar?
A través da páxina web https://innovamicrolab.sergas.gal/ nas apartado Consultas ao Mercado pódese atopar toda a información relativa ao proceso de participación, así como a documentación para cubrir e presentar.

    7. Pode a solución exposta atoparse xa nunha fase de comercialización no mercado?
Nesta proposta búscase atopar solucións innovadoras nun TRL 4-5 incipiente, non solucións xa comerciais (TRL-9). Con este proxecto búscase financiar un proceso de innovación que, grazas ás capacidades das que dispoña o ecosistema innovador, poida dar resposta ás necesidades expostas cunha solución nova que vaia máis aló das capacidades dispoñibles no mercado actualmente. Neste sentido, no caso de que xa dispoñan dunha solución comercial poden tomar como referencia as súas actividades de I D en curso para trasladar unha proposta que innove nas dimensións relevantes expostas nos retos de maneira que a proposta resulte innovadora.

    8. Poden diferentes empresas ser adxudicatarias de subretos dentro dos definidos na Consulta Preliminar ao Mercado?
Unha vez finalizado o proceso de CPM e publicado o informe, entrarase na seguinte etapa onde se comprobou se ambos os retos son viables, a definición de lotes e pregos dependerá da información recompilada na Consulta.

    9. Cales son os retos definidos no proxecto e as súas características?
Os retos veñen definidos na documentación da consulta preliminar ao mercado publicada, en concreto no seu Anexo II.

    10. Como se deben enviar as propostas?
As propostas deben enviarse por correo electrónico á dirección Innova.microlab@sergas.es 

    11. Pode consultarse a gravación do evento de presentación da Consulta Preliminar ao Mercado do día 8 de xullo?
O vídeo pode atoparse tanto na páxina web do proxecto https://innovamicrolab.sergas.gal/, como na canle de youtube de ACIS: https://youtu.be/fu9kTbeeIdI

    12. Un medicamento en fase clínica III, concretamente unha cápsula baseada en transplante de microbiota fecal a través dunha cápsula oral podería estar enmarcada no reto II?

A necesidade principal a abordar no marco do Reto 2 é o estudo da evolución do microbioma en pacientes con enfermidades estando os seus obxectivos primarios claramente recollidos no documento da consulta preliminar do mercado. Neste sentido, a técnica que se comenta podería empregarse a posteriori para modificar a microbiota dos pacientes mediante unha capsula baseada nun transplante de microbiota fecal ou outro microorganismo. Neste sentido, enténdese que podería ser de interese tras a implementación e execución do Reto 2, non contemplándose a priori dentro do mesmo.

    13. Na descrición do reto II fálase da secuenciación de 16S, podería ser beneficioso o aumento de información? Podería abordarse unha metagenómica coa secuenciación completa do microbioma?

Considerando a estado da arte actual, no Reto 2 tómase como referencia a secuenciación do 16S. En todo caso, pódese expor calquera enfoque que sexa compatible co reto exposto. Aínda que a priori a secuenciación de 16S considérase a máis viable no marco do proxecto, poden trasladarse propostas alternativas como a que se menciona sempre que se xustifique a súa idoneidade no marco do proxecto.
En resposta á segunda pregunta, se, esa abordaxe sería unha opción tendo sempre en conta o incremento de custos asociados.

    14. Proba de concepto ou fase I en non respondedores á inmunoterapia cun medicamento en investigación NDK 01 de cápsulas de microbiota fecal liofilizada. podería ser isto interesante para o reto 2?

A necesidade principal a abordar no marco do Reto 2 é o estudo da evolución do microbioma en pacientes con enfermidades estando os seus obxectivos primarios claramente recollidos no documento da consulta preliminar do mercado. Neste sentido, a técnica que se comenta podería empregarse a posteriori. Neste sentido, enténdese que podería ser de interese tras a implementación e execución do Reto 2, non contemplándose a priori dentro do mesmo.

    15. No caso de que a documentación complementaria sexa maior de 15Mb, podemos enviar unha ligazón a onedrive. A dúbida é: Como saberemos que se puideron descargar o documento correctamente? Que ocorre se non o conseguen?
 
Segundo indícase na propia consulta, ?se debido á documentación complementaria fose necesario superar o tamaño máximo permitido, esta documentación deberá entregarse a través dunha ligazón para descarga a través dun sistema de intercambio de arquivos na nube.?
A este respecto, existen plataformas que remiten avisos cando se comparte a ligazón de descarga e, posteriormente, cando a outra parte descárgase a documentación correspondente.
 
    16. No RETO 2, en obxectivos específicos - páxina 21 e 22 respectivamente - indica 1.000 mostras/diarias e 300 /mostra imputando custos de amortización e O&M. Como se desagrega este importe? A dúbida xorde porque 300x1.000x21día/mesx23meses é un importe bastante maior que o orzamento total.
 
Respecto a os valores comentados que forman parte dos obxectivos específicos do proxecto, segundo indícase na propia consulta son orientativos e, en todo caso, fan referencia ao desempeño do sistema que se desenvolva no marco do proxecto. Dito doutro xeito, que se acheguen uns datos obxectivo ao termo do proxecto en número de mostras procesables e custo de referencia por mostra non implica que durante a execución do proxecto vaian alcanzar devanditos valores de referencia, aínda que o sistema resultante do proxecto que se obteña si debería estar o máis preto posible dos mesmos unha vez atópase plenamente operativo.
A ese respecto deberanse plasmar os valores que se considera viable alcanzar e a xustificación dos mesmos, xa sexa polos procedementos técnicos a empregar ou a estrutura de custos proposta (incluíndo custos de investimento e aqueles custos operativos nos que habería que incorrer durante o uso do sistema).

    17. No punto 5.4 do formulario piden o custe estimado do desenvolvmento da proposta e desglose incluindo:

    • Gastos de persoal: dentro do desglose por partidas, deberán incluirse os gastos de persoal derivados do equipo de traballo proposto para desenvolver o proxecto presentado.
Debe incluirse o persoal que movilice o propoñente para a realización das actividades das que sería responsable directo, xa sexa empleando persoal propio ou externo.
En ningún caso se incluirán os custes asociados ao persoal investigador que vaia a colaborar no proxecto por parte do sistema público de saúde.
    • As inversións en inmovilizado material e inmaterial aparecen recollidas no grupo 2 do Plan Xeral Contable.
    • Inversións materiais: se incluirán todas aquelas inversións en elementos tanxibles representados por tódolos bens, xa sexan mobles ou inmobles, necesarios para o desenolvemento da proposta presentada.
    • Inversións inmateriais: se incluirán as inversións en activos sen apariencia física susceptibles de valoración económica. Dentro destos se atopan, por exemplo, as inversións en elementos de propiedade intelectual, aplicacións informáticas, etc.
A relación de contas que figuran dentro deste apartado son:
        ◦ 210..0 Gastos de investigación e desenvolvemento
        ◦ 211..0 Concesións administrativas
        ◦ 212..0 Propiedade Industrial
        ◦ 213..0 Fondo de Comercio
        ◦ 214..0 Dereitos de Traspaso
        ◦ 215..0 Aplicacións informáticas
        ◦ 216..0 Dereitos sobre bens en réxime de arrendamento
Os custes de mantemento non deberán ser recollidos neste punto.
    • Gastos xerais: Se recollerán todos aqueles gastos distintos dos anteriores, puidendo ser, por exemplo, os custes de mantemento.
    • Beneficio industrial: deberá indicarse a porcentaxe que se marque como beneficio.

O proxecto Innova MicroLab conta cun orzamento de 5,7 M. euros financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 no marco dun convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Ministerio de Ciencia e Innovación.