Comunicación de sospeitas de fraude ao Servizo Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA)

 
Calquera persoa que teña coñecemento de feitos que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da unión europea no marco do presente convenio poderá poñer devanditos feitos en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude da Intervención Xeral da Administración do Estado, nos termos establecidos na Comunicación 1/2017, do 6 de abril, do citado Servizo, por medios electrónicos ou a través da canle habilitada polo devandito Servizo na dirección web.
 
Para comunicar as sospeitas de fraude envíe un correo electrónico a: Innova.microlab@sergas.es

O proxecto Innova MicroLab conta cun orzamento de 5,7 M. euros financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa operativo Plurirrexional de España (POPE) 2014-2020 no marco dun convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e o Ministerio de Ciencia e Innovación.